اخبار

آگهی مزایده شماره 1402/01 در خصوص فروش خودروهای مازاد شرکت ملی خدماتی تدارک، (سهامی خاص)

5015
0
آگهي مزايده شماره 1402/01 در خصوص فروش خودرو های مازاد
شركت ملي خدماتي تدارك (سهامي خاص)

شركت ملي خدماتي تدارك ( سهامي خاص ) در نظر دارد سه دستگاه خودرو رونیز با کاربری ویژه حمل پول خود را از طريق مزايده بر مبناي قيمت پايه و در وضعيت موجود به صورت نقدي به فروش برساند.
متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده (برگه های شرایط شرکت در مزایده) و تسلیم پیشنهادات خود به محل این شركت واقع در تهران، خیابان انقلاب، چهارراه وليعصر ، ضلع جنوبي پارك دانشجو ، كوچه شيرزاد ، پلاك 20 واحد حقوقي و امور قراردادها مراجعه و یا با شماره تلفن های 02166965640 الي 46 داخلي 152، 157 و158 يا تلفن همراه 09124773090 تماس حاصل نمایند. آخرین مهلت برای تسلیم پیشنهادات ساعت 12روز دوشنبه مورخ 1402/05/16 می باشد.
• توضیحات:
1- مهلت دريافت اسناد مزايده تا پايان ساعت اداري روز دوشنبه مورخ 1402/05/09 مي باشد.
2- شركت ملي خدماتي تدارك ( سهامي خاص ) در قبول يا رد پيشنهادات اختيارتام دارد.
3- پیشنهادات فاقد سپرده یا دارای سپرده کمتر از میزان مقرر، مخدوش، مبهم و مشروط، مردود است همچنين به پيشنهادات رسيده پس از ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 1402/05/16ترتيب اثري داده نخواهد شد.
4- رعایت کلیه موارد مندرج در برگه های مزایده الزامی است.
5- سپرده (ودیعه) شرکت در مزایده معادل پنج درصد قیمت پایه مزایده هر خودرو است که متقاضیان باید مبلغ سپرده را به حساب سيباي شماره 0101965101002 نزد بانك ملي ايران و به نام شركت ملي خدماتي تدارك واريز و اصل فيش را در پاكت الف قرارداده ( تصوير فيش بر روي پاكت الف چسبانده شود ) و به همراه پاکت های برگ شرایط شرکت در مزایده تحویل دهند.
6- کلیه پاکت های حاوی پیشنهادات متقاضیان خرید خودرو / خودروها در ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1402/05/18 بازگشایی خواهد شد كه پس از ملاحظه قيمت نتايج كتباً به آدرس متقاضي اعلام خواهد شد.
7- كليه هزينه ها شامل ( آگهي روزنامه، حق الزحمه كارشناس، هزينه نقل و انتقال ، اخذ استعلامات، حق التحرير و غيره ) بر عهده خريدار مي باشد.
8- براي خرید خودرو / خودروها ، مطالعه مدارک و سوابق مربوط و بازديد و معاینه از آن الزامي است و خودروها در وضعيت موجود واگذار مي گردد.
9- متقاضیان خرید می بایست مبلغ 500.000 ریال بابت خرید اسناد به حساب شماره سيباي 0101965101002 نزد بانك ملي ايران در وجه شركت ملي خدماتي تدارك واریز و اصل رسید را هنگام دریافت اصل اسناد و اوراق مزایده تحویل دهند.
10- در شرایط مساوی بودن پیشنهاد قیمت مزايده ، شركت ملي خدماتي تدارك در انتخاب هر يك از شركت كنندگان در مزايده و بنا به اختيار خود عمل مينمايد و شركت كنندگان در مزايده حق هیچگونه اعتراضي در اين خصوص را نخواهند داشت.
11- برندگان در مزايده بايستي حداكثر ظرف مدت ده روز پس از تاريخ اعلام قطعي نتايج ، جهت پرداخت وجه و تنظيم مبايعه نامه به واحد حقوقي و امور قراردادها شركت ملي خدماتي تدارك مراجعه ، در غير اينصورت سپرده هاي آنان به نفع شركت ضبط خواهد شد.
12- بازدید از خودروهای موضوع مزایده با هماهنگی با شرکت امکان پذیر می باشد.
13- پیشنهادات براي خودروهای مذكور به صورت سه پاکت :
الف: اصل فیش واریزی معادل پنج درصد قیمت پایه مزایده برای تضمین شرکت در مزایده
ب: اسناد مزایده و فیش خرید اسناد
ج: برگه پیشنهاد قیمت و تعهد نامه
که می بایست همه پاکت ها جداگانه لاک و مهر شده و هر سه پاکت در یک پاکت بزرگتر جاسازی و مهرو موم گردد.
14- شركت ملي خدماتي تدارك حق تغيير، اصلاح يا تجديد نظر در كليه اسناد و مدارك و مشخصات مزايده را قبل از انقضاء مهلت تسليم پيشنهادها براي خود محفوظ ميدارد و اگر چنين موردي پيش آيد جهت رعايت اصل انصاف و عدالت مراتب بر روي سايت شركت به نشانيwww.tadarokco.ir قرار ميگيرد و در صورتيكه پيشنهادي قبل از اعلام مراتب مزبور تسليم شده باشد پيشنهاد دهنده حق دارد تقاضاي استرداد آن را بنمايد لذا جهت اطلاع از آخرين اصلاحات به عمل آمده در اسناد و مدارك لازم است كه شركت كنندگان در مزايده به سايت شركت مراجعه نمايند.شركت ملي خدماتي تدارك

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آرشیو سال