فرم های داخلی

فرم هالیست فرم های داخلی شرکت

5فرم درخواست کپی از مدارک موجود در پرونده پرسنلیدانلود
11فرم تعيين ذينفع از سرمايه بيمه عمر / حوادثدانلود
12راهنمای پیگیری وضعیت پرونده های خسارت در بیمه نویندانلود
18راهنمای استفاده از بيمه درمان، عمر و حوادث گروهي (1400)دانلود
20فرم تقاضاي ثبت/حذف افراد تحت تكفل مربوط به بيمه درمان تكميليدانلود
22فرم اصلاح شده وام بانک ملی ویژه پرسنل شرکت ملی خدماتی تدارکدانلود
24فرم تاییدیه کارفرما جهت دریافت وام کمک هزینه مسکندانلود