هیئت مدیره و مدیر عامل

بشیر عباس پور قمی

نایب رئیس هیئت مدیره

مشخصات فردی

اطلاعات تماس

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی