هیئت مدیره و مدیر عامل

داوود ملک نیا

عضو هيئت مديره

مشخصات فردی

اطلاعات تماس

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی