هیئت مدیره و مدیر عامل

شمس اله خدایی مهر

رئیس هیئت مدیره

مشخصات فردی

اطلاعات تماس

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی