خدمات ملی تدارک

تاریخ: 05 شهریور 1401

جلسه همکاران محترم شرکت تدارک در استان همدان

جلسه همکاران محترم شرکت ملی خدماتی تدارک شاغل در حوزه غرب و شعبه کارگشایی استان همدان ، با جناب آقای صیفی نماینده محترم شرکت در استان همدان ، در محل دفتر حوزه غرب همدان پیرامون بررسی مسائل و وظایف محوله در انجام خواسته های بانک و شرکت تدارک برگزار گردید.