خدمات ملی تدارک

تاریخ: 16 آذر 1400

اطلاعيه

اطلاعيه
به اطلاع كليه همكاران گرامي ميرساند قرارداد كاري سه ماهه پايان سال جاري از تاريخ 1400/09/15در سايت شركت (قسمت ويژه همكاران) بارگذاري گرديد ، مقتضي است همكاران محترم با مراجعه به سايت شركت دو نسخه از قرارداد مذكور را تهيه نموده و پس ازامضاء ( مطابق سنوات گذشته)، حداكثر تا تاريخ 1400/09/30 به نمايندگان شركت در محل اشتغال خود تحويل نمايند.
لازم به ذكر است در صورت نياز به راهنمايي بيشتر نمايندگان محترم شركت در استانهاي مربوطه آماده پاسخگويي مي باشند.