خدمات ملی تدارک

تاریخ: 26 مرداد 1399

حمايت از همكاران در مقابله با كرونا

با توجه به اهميت حفظ سلامت جسمی و آرامش روحی تمامی کارکنان و خانواده آنان، كه از اولویتها و دغدغه های اساسی مدیریت شرکت مي باشد و در راستای مقابله با ويروس منحوس كرونا ، حسب آخرین تصمیمات کمیته مبارزه با بیماری کوید 19 با تلاش و رایزنی ها ی صورت گرفته با مدیریت محترم امور بیمارستان بانک در قالب قرارداد پوششی بیمه تکمیلی درمان، امکان پوشش هزینه کلیه تستها و آزمایشات اولیه و ادامه دار و پیگیری درمان و همچنین تجویز دارو توسط بیمارستان بانک ملی ایران و درمانگاههای تابعه برای تمامی کارکنان شرکت تدارک همانند کارکنان محترم بانک ملی ایران (با پرداخت حداقل هزینه 10% فرانشیز) ، فراهم گردیده است .
لذا همکاران گرامی می توانند در صورت بروز هرگونه علایم بیماری از تاریخ 99/05/01 با تشخیص پزشک معالج به بیمارستان بانک ملی ایران و هریک از درمانگاههای تابعه مراجعه نموده و از خدمات بيمارستان برای خود و افراد تحت تکفل استفاده نمایند