خدمات ملی تدارک

تاریخ: 03 آذر 1397

معارفه نماینده جدید شرکت در استان یزد

آقای دهقان هراتی به عنوان نماینده یزد انتخاب گردید. جلسه معارفه آقای غلامرضا دهقان هراتی و توديع آقاي حسين سلطاني گردفرامرزي نماینده قبلی شرکت در استان یزد روز یکشنبه مورخ 1397/08/27  با حضور ریاست محترم اداره امور شعب یزد جناب آقاي رضائي، معاونین، رؤسای حوزه ها، رؤساي ستادي، كارشناسان اداره امورشعب مذکور، جناب آقاي نعيمي مدير امور اداري و جناب آقاي توكلي مدير امور پولرساني برگزار گرديد.

در اين جلسه پس از سخنان جناب آقاي رضائي رياست محترم اداره امور از زحمات چند ساله آقاي سلطاني تقدير و آقاي دهقان هراتي به عنوان نماينده جديد شركت در استان يزد معرفي گرديد.