هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی خدماتی تدارک
حجت اله لطفي مدیر عامل
هومن رضا مدنی شاهرودینایب رئیس هیئت مدیره
منصور پشوتن رئیس هیئت مدیره

حسن شهرآشوب عضو هیئت مدیره
داود ملك نيا عضوهیئت مدیره
محمدرضا كلانتري عضو هیئت مدیره