هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی خدماتی تدارک
 
حجت اله لطفي مدیر عامل
 
داود ملک نیا عضو و نایب رئیس هیئت مدیره
 
محمد رضا کلانتری عضو و رئیس هیئت مدیره

 

 
خسرو کریمی عضو هیئت مدیره
 
حشمت اله حسینی عضو هیئت مدیره
 
عبدالله رفعت قائم مقام مدیر عامل و عضو هیئت مدیره